Podstawa programowa przyroda klasa 4

Z Edukacja Domowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawa programowa przyroda klasa 4

I Sposoby poznawania przyrody.

Uczeń:

I.1. opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;

I.2. podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);

I.3. podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;

I.4. stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;

I.5. wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;

I.6. korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

II Orientacja w terenie.

Uczeń:

II.1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych;

II.2. wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu i wskazuje je w terenie;

II.3. podaje różnice między planem a mapą;

II.4. rysuje plan różnych przedmiotów;

II.5. wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły;

II.6. odczytuje informacje z planu i mapy, posługując się legendą;

II.7. wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły;

II.8. korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki;

II.9. wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia;

II.10. opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku;

II.11. wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku;

III Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.

Uczeń:

III.1. wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);

III.2. odczytuje wartości pomiaru składników pogody, stosując właściwe jednostki;

III.3. prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności;

III.4. podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;

III.5. podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;

III.6. nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa;

III.7. opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej);

III.8. opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

IV Ja i moje ciało.

Uczeń:

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje;

IV.2. wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;

IV.3. opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;

IV.4. wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu;

IV.5. bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu;

IV.6. opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.

V Ja i moje otoczenie.

Uczeń:

V.1. proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane;

V.2. opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom;

V.3. podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;

V.4. interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;

V.5. podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;

V.6. rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;

V.7. prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry;

V.8. wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych;

V.9. odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie;

V.10. opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

VI Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

Uczeń:

VI.1. rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;

VI.2. rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;

VI.3. tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;

VI.4. rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;

VI.5. rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;

VI.6. wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;

VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;

VI.8. podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;

VI.9. odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;

VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;

VI.11. obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;

VI.12. określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;

VI.13. rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

VII Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły.

Uczeń:

VII.1. wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;

VII.2. rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje;

VII.3. określa zależności między składnikami środowiskami przyrodniczego i antropogenicznego;

VII.4. charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;

VII.5. opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych fotografii;

VII.6. ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy;

VII.7. wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości;

VII.8. wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony;

VII.9. ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.