Podstawa programowa język polski klasa 7

Z Edukacja Domowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawa programowa język polski klasa 7

Uwaga - wszystkie punkty zawarte na tej stronie muszą być spełnione w przeciągu 2 lat, w klasach 7 - 8.

Materiały zamieszczone tutaj są identyczne dla język polski klasa 7, oraz język polski klasa 8.

I Kształcenie literackie i kulturowe.

I.1 Czytanie utworów literackich.

Uczeń:

I.1.1. rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;

I.1.2. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;

I.1.3. wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;

I.1.4. rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje;

I.1.5. zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje;

I.1.6. zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje;

I.1.7. określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;

I.1.8. określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;

I.1.9. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;

I.1.10. wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;

I.1.11. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

I.1.12. recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.

I.2 Odbiór tekstów kultury.

Uczeń:

I.2.1. wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego;

I.2.2. porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

I.2.3. interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia);

I.2.4. dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa;

I.2.5. rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł, felieton i określa ich podstawowe cechy;

I.2.6. określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;

I.2.7. znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

II Kształcenie językowe.

II.1 Gramatyka języka polskiego.

Uczeń:

II.1.1. rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem;

II.1.2. rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń;

II.1.3. zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy;

II.1.4. rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie;

II.1.5. rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone;

II.1.6. odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie;

II.1.7. rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu.

II.2 Zróżnicowanie języka.

Uczeń:

II.2.1. dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich funkcje w tekście;

II.2.2. rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców;

II.2.3. zna sposoby wzbogacania słownictwa;

II.2.4. rozumie znaczenie homonimów;

II.2.5. wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka;

II.2.6. rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu;

II.2.7. rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny.

II.3 Komunikacja językowa i kultura języka.

Uczeń:

II.3.1. rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach;

II.3.2. rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;

II.3.3. rozumie, na czym polega błąd językowy.

II.4 Ortografia i interpunkcja.

Uczeń:

II.4.1. wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych;

II.4.2. poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne;

II.4.3. wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych;

II.4.4. zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

III Tworzenie wypowiedzi.

III.1 Elementy retoryki.

Uczeń:

III.1.1. funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;

III.1.2. gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;

III.1.3. tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych);

III.1.4. wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych;

III.1.5. odróżnia przykład od argumentu;

III.1.6. przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;

III.1.7. zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;

III.1.8. rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję;

III.1.9. rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi.

III.2 Mówienie i pisanie.

Uczeń:

III.2.1. tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad;

III.2.2. wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje;

III.2.3. formułuje pytania do tekstu;

III.2.4. dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów.

IV Samokształcenie.

Uczeń:

IV.1. rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;

IV.2. rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

IV.3. uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

IV.4. uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych);

IV.5. pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.;

IV.6. rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

IV.7. rozwija nawyki systematycznego uczenia się;

IV.8. rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.