Podstawa programowa język obcy klasa 4

Z Edukacja Domowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawa programowa język obcy klasa 4

Uwaga - wszystkie punkty zawarte na tej stronie muszą być spełnione w przeciągu 5 lat, w klasach 4 - 8.

Materiały zamieszczone tutaj są identyczne dla język obcy klasa 4, język obcy klasa 5, język obcy klasa 6, język obcy klasa 7, oraz język obcy klasa 8.

I Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

I.1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

I.2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

I.3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);

I.4. praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);

I.5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);

I.6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);

I.7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);

I.8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);

I.9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);

I.10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);

I.11. zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

I.12. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

II Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

II.1. reaguje na polecenia;

II.2. określa główną myśl wypowiedzi;

II.3. określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

II.4. określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników);

II.5. znajduje w wypowiedzi określone informacje;

II.6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

III Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, teksty narracyjne, wpisy na forach i blogach):

III.1. określa główną myśl tekstu;

III.2. określa intencje nadawcy/autora tekstu;

III.3. określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę);

III.4. znajduje w tekście określone informacje;

III.5. rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

IV Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

IV.1. opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;

IV.2. opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

IV.3. przedstawia intencje i plany na przyszłość;

IV.4. przedstawia upodobania;

IV.5. wyraża swoje opinie;

IV.6. wyraża uczucia i emocje;

IV.7. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

V Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, wpis na blogu):

V.1. opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;

V.2. opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

V.3. przedstawia intencje i plany na przyszłość;

V.4. przedstawia upodobania;

V.5. wyraża swoje opinie;

V.6. wyraża uczucia i emocje;

V.7. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

VI.1. przedstawia siebie i inne osoby;

VI.2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

VI.3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

VI.4. wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

VI.5. wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia; pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

VI.6. składa życzenia, odpowiada na życzenia;

VI.7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

VI.8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;

VI.9. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

VI.10. nakazuje, zakazuje;

VI.11. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

VI.12. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);

VI.13. stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VII Uczeń reaguje w formie bardzo prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

VII.1. przedstawia siebie i inne osoby;

VII.2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);

VII.3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

VII.4. wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

VII.5. wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

VII.6. składa życzenia, odpowiada na życzenia;

VII.7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

VII.8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;

VII.9. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

VII.10. nakazuje, zakazuje;

VII.11. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

VII.12. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);

VII.13. stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VIII Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie:

VIII.1. przekazuje w języku obcym nowożytnym podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

VIII.2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

VIII.3. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

IX Uczeń posiada:

IX.1. podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

IX.2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

XI Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

XII Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

XIV Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).