Podstawa programowa język obcy klasa 2

Z Edukacja Domowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawa programowa język obcy klasa 2

Uwaga - wszystkie punkty zawarte na tej stronie muszą być spełnione w przeciągu 3 lat, w klasach 1 - 3.

Materiały zamieszczone tutaj są identyczne dla język obcy klasa 1, język obcy klasa 2 oraz język obcy klasa 3.

1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1.1. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

1.2. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

1.3. moja szkoła;

1.4. popularne zawody;

1.5. mój dzień, moje zabawy;

1.6. jedzenie;

1.7. sklep;

1.8. mój czas wolny i wakacje;

1.9. święta i tradycje, mój kraj;

1.10. sport;

1.11. moje samopoczucie;

1.12. przyroda wokół mnie;

1.13. świat baśni i wyobraźni.

2 Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

2.1. reaguje na polecenia;

2.2. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

2.3. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

3 Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3.1. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3.2. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

4 W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

4.1. powtarza wyrazy i proste zdania;

4.2. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4.3. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych;

4.4. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

5 W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

5.1. przepisuje wyrazy i proste zdania;

5.2. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5.3. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

6 W zakresie reagowania uczeń:

6.1. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

6.2. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

6.3. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

6.4. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

6.5. wyraża swoje upodobania.

7 W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

8 Uczeń:

8.1. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8.2. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

9 Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

10 Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

16 Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

16. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.